ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN KOHNSULTING B.V.

Artikel 1: Toepasselijkheid.

 1. Op alle door ons gedane aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn uitsluitend deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2: Offertes en overeenkomsten.

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend. Indien een opdracht niet schriftelijk wordt bevestigd, blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door ons aan de gegeven opdracht en is de factuur beslissend voor de bepaling van de inhoud daarvan.
 2. De minimum ordergrootte per afleveringsadres bedraagt 1 overdozen. Voor speciaal op maat gemaakte producten die in opdracht worden geproduceerd, hanteren we een minimale ordergrootte van 2 overdozen.
 3. Indien in een contract tussen partijen wordt afgeweken van deze algemene leveringsvoorwaarden, dan prevaleren de contractafspraken.

 

Artikel 3: Prijzen.

 1. De prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden tot een volgende prijslijst door ons wordt vastgesteld.
 2. Indien na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst er een wijziging optreedt in kostprijsbepalende factoren, door welke oorzaak ook, zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Wij zullen koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Ingeval sprake is van een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper dient zijn wil daartoe schriftelijk binnen 8 dagen nadat hij de prijsverhogingsmededeling heeft ontvangen, kenbaar te maken aan ons, bij gebreke waarvan de overeenkomst met de prijsverhoging in stand blijft.

 

Artikel 4: Levering en vervoer.

 1. De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien wij niet binnen de door ons aangegeven termijn geleverd hebben, zijn wij niet tot vergoeding van enige schade welke koper daardoor lijdt, gehouden.
 3. Koper is verplicht tot afname. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de zaken binnen de normale bedrijfsopeningstijden op het overeengekomen afleveradres zijn geplaatst of aangeboden, danwel door koper voor transport zijn opgeladen. Indien bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden, doch die aflevering onmogelijk is gebleken, is de verkoper gerechtigd de kosten van die aanbieding aan de koper in rekening te brengen.
 4. Koper is verplicht te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering.
 5. De verzending van de zaken geschiedt tot aan het ogenblik van de aflevering voor risico van de verkoper, tenzij de zaken door of namens koper worden afgehaald. Alsdan gaat het risico bij oplading op koper over.

 

Artikel 5: Reclames en retourzendingen.

 1. Alle reclames moeten schriftelijk binnen 8 dagen na de datum van ontvangst van de zaken in ons bezit zijn. Indien een reclame gegrond bevonden wordt, zijn onze verplichtingen altijd beperkt tot kosteloze vervanging van de betreffende zaken, danwel vergoeding van de inkoopwaarde exclusief B.T.W. daarvan, zulks ter keuze van ons.
 2. Reclames die ons bereiken na het verstrijken van de aangegeven minimale houdbaarheidsdatum van de geleverde zaken, of reclames die betrekking hebben op niet goed opgeslagen zaken, kunnen nimmer aanleiding zijn tot vergoeding of vervanging.
 3. Enkel met onze uitdrukkelijke vooraf gegeven instemming mogen zaken aan ons worden geretourneerd. De kosten van retournering zijn voor rekening van koper, tenzij de klacht betreffende de geretourneerde zaak gegrond bevonden wordt.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid.

 1. Behoudens tot hetgeen waartoe wij op grond van artikel 5 lid 1 gehouden zijn, is onze aansprakelijkheid op grond van een toerekenbare tekortkoming danwel onrechtmatige daad beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor wij terzake verzekerd zijn. Wij zijn evenwel nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van koper, waaronder bedrijfsschade, omzet-/winstderving, noch voor schade door derden geleden, met uitzondering van schade, als bedoeld in artikel 6:190 lid 1 B.W. op grond van productaansprakelijkheid, die aan ons toe te rekenen valt of voor ons risico komt. Voor producten die anders dan in eigen Kohnsulting omdozen worden afgenomen (bijv. in klantspecifieke kunststofkratten) draagt Peijnenburg de productverantwoordelijkheid tot het moment van verlaten van de productielocatie. Bij gebreke van verzekeringsdekking, om welke reden ook, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde exclusief B.T.W. van de betreffende leverantie.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ons afgeleverde zaken blijven ons eigendom zolang de koopsom voor die zaken, of voor uit hoofde van andere koopovereenkomsten met de wederpartij afgeleverde zaken geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven en zolang onze in verband met de verkoop van zaken ontstane vorderingen (waaronder ook rente over opeisbare gedeelten van de koopsom en kosten voor werkzaamheden) nog niet volledig voldaan zijn.

 

Artikel 8: Overmacht.

 1. Bij overmacht zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. Indien de opschorting 6 maanden heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd om bij aangetekende brief de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Wij zijn alsdan nimmer tot schadevergoeding gehouden.
 2. Als overmacht worden onder meer aangemerkt: staking, diefstal, brand, grondstoffenschaarste, transportbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, terroristische aanslagen, natuurrampen, zowel bij ons als bij onze toeleveranciers, alsmede wanpresentatie of annuleringen van overeenkomsten van onze toeleveranciers.

 

Artikel 9: Betaling.

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van facturen binnen 14  dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening of korting.
 2. Indien koper een factuur niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is koper na het verstrijken van deze termijn aan ons een rente verschuldigd welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten na onze eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen.
 3. De betalingsverplichtingen van koper worden niet opgeschort door het indienen van een klacht betreffende geleverde producten.
 4. In geval van niet tijdige betaling zijn wij voorts gerechtigd om de uitlevering van lopende bestellingen op te schorten of te annuleren.
 5. Bonussen zijn slechts opeisbaar indien koper niet in gebreke is met de juiste nakoming van enige verplichting van hem jegens ons. Ten onrechte ingehouden bedragen worden met de bonusuitkering verrekend.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen.

 1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden, voorzover de wet zulks toestaat, beslist door de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.